Hình ảnh có thể có: đồ uống và văn bản
Hình ảnh có thể có: món ăn, văn bản cho biết 'CAFE PHIM. VN TRÀ HOA CUC'
Hình ảnh có thể có: đồ uống
Hình ảnh có thể có: cốc cà phê, văn bản cho biết 'CAFE PHIM. CAFEM.V VN CAFÉ NAU NÓNG'